مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
محمد تقی غنیان رئیس هیئت مدیره
خلیل اکبری شاندیز نائب رئیس هیئت مدیره
محمد جواد طبسی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
محمد حسن آخوندزاده خلیل آباد عضو هیئت مدیره