مأموریت


حرکت در مسیر تبیین شده و منطبق با اهداف و آرمان های والای آستان قدس رضوی